Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie van het onderwijs op het Actief College èn met de organisatie van het Actief College te maken hebben, worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding MR

mw. M.S. de Koning – voorzitter
L. van der Leer – secretaris
mw. S. Smaal-Oosterman
D.C. Hasselbach

Oudergeleding MR

M.A. Boer
mw. A.G.E.Kleinjan

Leerlinggeleding MR

Harm Brons
Karina Huisman

 

Laatste wijziging op 17 oktober 2019