Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie van het onderwijs op het Actief College èn met de organisatie van het Actief College te maken hebben, worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding MR

mw. M.S. de Koning – voorzitter
L. van der Leer – secretaris
mw. S. Smaal-Oosterman
D.C. Hasselbach

Oudergeleding MR

Vacant
Vacant

Leerlinggeleding MR

Vacant
Vacant

 

Laatste wijziging op 16 september 2019