Berichten in categorie ‘Mededelingen’

Prettige vakantie

Wij wensen jullie namens het gehele AC-team een prettige vakantie!
In geval van calamiteiten kan er contact opgenomen worden met het bestuurskamnoor van Acis, tel. 078-6295999.
Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019

Vacature oudergeleding Medezeggenschapsraad

Het Actief College is op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR). Hiervoor zoeken wij een actieve, betrokken ouder.

In de MR zijn leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op het Hoeksch Lyceum en Actief College te maken hebben, worden door de directie aan de MR voorgelegd.

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar ’s avonds (van 19.00 tot 22.00 uur) op de locatie Hoefsmid 1 te Oud-Beijerland.

Heeft u belangstelling? Meer informatie kunt u krijgen bij de oudergeleding. E-mail: oudersmr@ovohw.nl.

Wilt u zich kandidaat stellen? Dan kunt u zich tot 3 november 2018 aanmelden bij de heer Hans van Es, voorzitter van de MR. E-mail: H.vanEs@hoekschlyceum.nl

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019

Stages vierde leerjaar

In het vierde leerjaar lopen de leerlingen een beroepsoriënterende stage in het bedrijfsleven of in een instelling. Dit geeft de leerlingen de mogelijkheid zich beter te oriënteren op het beroep en het bedrijfsleven.

Het is een stage van meerdere, niet aaneengesloten dagdelen en wordt binnen een afgebakende periode uitgevoerd. De stage loopt als een lint door deze periode heen en vindt voor de leerlingen van het vierde jaar op vrijdag plaats.

We houden de komende tijd een fotoalbum van deze stages bij op Facebook.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019

Verzoek: absentmeldingen niet via Hoy app melden s.v.p.

Sinds de ingebruikname van de Hoy app komen er steeds meer absentmeldingen via de app binnen. Het is in de toekomst waarschijnlijk wel de bedoeling dat dergelijke meldingen via de app gaan lopen, maar nu is dat nog niet mogelijk. Daarom verzoeken wij u de meldingen op onderstaande wijze door te geven.

Absentmeldingen
Absentmeldingen (bij ziekte, bezoek aan tandarts, etc.) worden door de medewerkers van de administratie verwerkt in Magister.
Als een leerling door ziekte afwezig is, verwachten we voor 08.30 uur een telefoontje van de ouder(s)/verzorger(s).
Een leerling die op school ziek wordt, moet zich melden bij de administratie. Bij thuiskomst belt één van de ouders/verzorgers naar school, zodat wij weten dat de leerling thuis is aangekomen. Wordt er niet gebeld dan blijft er A* (absentie onbekend) in Magister staan.
Meldingen voor tandarts, arts e.d. gelieve voor aanvang van het bezoek telefonisch door te geven.

Absentverwerking
De absenties worden tweemaal per dag (eenmaal in de ochtend en eenmaal aan het eind van de middag) door de administratie verwerkt. Als u in Magister ziet, dat er toch een A* (absentie onbekend) is blijven staan, kunt u contact met ons opnemen om dit alsnog te laten wijzigen.
De ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen met een openstaande absentie wordt/worden op dezelfde dag na 10.00 uur opgebeld.

Absentie in verband met buitengewoon verlof
Conform de Leerplichtwet zullen alle aanvragen voor extra vakantiedagen worden behandeld.
Leerlingen en ouders die vrij vragen om buiten de officiële vakantiedagen school te verzuimen dienen dit schriftelijk te doen.
De directie zal elke individuele aanvraag toetsen aan de vigerende wetgeving en conform deze beslissen.
Indien u verlof aan wilt vragen voor uw zoon of dochter kunt u hiervoor een verzoek, door middel van een aanvraagformulier vrijstelling geregeld schoolbezoek, indienen bij de teamleider.

Absentie bij lichamelijke opvoeding
Indien een leerling om medische redenen niet deel kan nemen aan de les(sen) lichamelijke opvoeding in verband met een blessure o.i.d., moet door één van de ouders/verzorgers een aanvraagformulier voor vrijstelling lichamelijke opvoeding ingevuld worden.
Dit formulier dient, volledig ingevuld, door de leerling afgegeven te worden op de administratie. De teamleider zal de aanvraag verder afhandelen.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019

De opbrengst van de collecte voor het Spierfonds is….

Op dinsdag 11 september hebben de leerlingen van BK1A, BK1C, GT1E, BK2A en BK2C met hun mentoren gecollecteerd voor het prinses Beatrix Spierfonds.

De opbrengst van hun collecte is bekend… en is ruim 1000 euro!

Het Spierfonds bedankt de leerlingen en mentoren nogmaals voor hun enthousiasme en grote inzet.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019

18 oktober: wuppenfeest (brugklas)

Op donderdag 18 oktober hebben wij op school het wuppenfeest! Dit is een schoolfeest alleen voor leerlingen van het eerste leerjaar.
Het thema is dit jaar ‘Actief Hawaï party’ en is van 19.00 tot 22.00 uur.

Vooraf kunnen er op school (in de aula) consumptiebonnen gekocht worden. Natuurlijk kan dit ook op de avond zelf. Hiermee kunnen drinken en verschillende hapjes worden gekocht in de aula.

In de aula staan twee DJ’s, er is een loungeroom waar iedereen lekker met elkaar kan kletsen en er is een gameroom waar spellen gespeeld kunnen worden op de Wii.

Elke leerling krijgt een uitnodiging. Dat is het entreekaartje voor de avond.
We hopen iedereen te zien op onze eerste Hawaï party!

De school is open vanaf 19.00 uur.
Vrijdag 19 oktober vervalt het 1e lesuur voor leerjaar 1.

Aloha!
Het AC onderbouwteam

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019

Brief ouders en verzorgers: Hoy app

Onderstaande brief is 28 september aan alle ouders verzonden via ELO en de Hoy app

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u, zoals beloofd, informatie over de twee verschillende systemen die wij gebruiken voor de communicatie.

Hoy app
Vanaf 1 oktober zal onze school de Hoy app gaan gebruiken voornamelijk voor de communicatie tussen ouders en mentor. Daarmee krijgen we een communicatiekanaal in de vorm van een mobiele app waarop ouders kunnen inloggen.
In de app is het nieuws van de school bij te houden en kunt u in gesprek gaan met de mentor.
Ook gaan we de app gebruiken voor het versturen van ‘taken’, zoals formulieren die u in de app kunt invullen en afspraakplanners voor ouderavonden. (Voor de ouders zonder smartphone, zullen alle berichten en taken alsnog te beantwoorden zijn via de mail.)

Iets later in het schooljaar krijgen de leerlingen ook toegang tot de app, zodat zij het nieuws en hun rooster kunnen inzien en het contact met de mentor in een afgeschermde omgeving plaats kan vinden.
Leerlingen krijgen een eigen inlogcode.

Al met al willen we met de hoy app het contact tussen school, mentor, leerling en ouder versterken door simpeler en effectiever te communiceren via een mobiele app. Zowel schoolbreed als op niveau van de klas.

U heeft inmiddels een uitnodiging voor de app ontvangen op het bij ons bekende e-mailadres.

(Niet ontvangen? Kijk voor de zekerheid ook in uw spambox.)

Meer informatie:
Meer informatie over het hoy app communicatieplatform vind u op https://hoyapp.nl
Een FAQ voor ouders is beschikbaar via
https://hoy.app/faq/parent

Magister
Magister wordt uiteraard nog steeds gebruikt. Ook daar heeft u destijds een inlogcode voor ontvangen. Bepaalde onderdelen van Magister zijn alleen toegankelijk via een computer/laptop.
De Magister app is daarvoor niet toereikend.
Binnen Magister op de computer kunt u zelf controleren of de school beschikt over uw juiste e-mailadres en mobiele telefoonnummer. U dient dan uw account te openen, rechtsboven op uw naam klikken/instellingen/eigen contactgegevens beheren. Hier kunt u zelf uw gegevens als dit nodig is aanpassen.

Als alle contactgegevens juist zijn ingevoerd, kunnen brieven ook in uw spambox zijn blijven hangen.

Via de website van onze school kunt u, indien nodig, een nieuw wachtwoord aanvragen.

Communicatie in het kort

Magister app   Magister computer Hoy app Mail

 

rooster rooster sociale media afspraken ouderspreekuur

 

cijfers cijfers korte mededelingen centrale communicatie/ brieven
absenties absenties contact mentor -ouder
logboek contact mentor – leerling
oudernotities formulieren b.v. privacy
account aanpassen afspraken ouderspreekuur

Let op
Ziekmelden, bezoek (tand)artsen e.d. van uw kind dient u telefonisch te melden, via telefoonnummer 0186-612130.

Met vriendelijke groet,
Mevrouw R. Koole, MEM
Directeur Actief College

 

Werkweek tweede leerjaar

Maandag 29 oktober vertrekken we met de tweede klassen op werkweek naar Sint-Michielsgestel.
Om alles goed te laten verlopen hebben we een boekje voor de leerlingen en het thuisfront gemaakt.

We vertrekken maandag de 29e om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Sportpark Kikkershoek in Oud-Beijerland.
Vrijdag 2 november zijn we rond 11.15 uur weer terug op school.

Mochten er bepaalde dieetwensen zijn (medisch, vegetarisch) of is er sprake van allergieën en/of medicijngebruik, dan moeten we hiervan op de hoogte gebracht worden, zodat we daar rekening mee en toezicht op kunnen houden.

Dit kan op het blad met belangrijke gegevens verderop in het boekje. Dit blad moet zo snel mogelijk (uiterlijk donderdag 27 september 2018) worden ingeleverd bij de mentor.

Ben je nieuwsgierig naar de locatie?
Kijk dan vast op de website van Zonnewende.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019

Hoofdluis geconstateerd

Er is helaas hoofdluis geconstateerd. Wij vinden het van belang u hiervan op de hoogte te stellen.

Om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, hebben wij uw medewerking nodig. Wij vragen u om bij uw kind(eren), maar ook uzelf en andere huisgenoten de haren te (laten) controleren op hoofdluis. Bij aanwezigheid van luizen en/of neten (eitjes) verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden aan de mentor van uw zoon/dochter.

Via de website van het RIVM kunt u folders downloaden over hoofdluis: http://rivmtoolkit.nl/

  • Wanneer in uw gezin hoofdluis voorkomt, moet u iedereen die hoofdluis heeft tegelijkertijd behandelen. Laat er dus geen tijd tussen zitten.
  • Dagelijks met een speciale stalen netenkam het natte haar (met gewone crèmespoeling erin) intensief kammen gedurende twee weken, is even effectief als behandeling met een hoofdluismiddel. Of u kunt naast het kammen middelen met dimeticon (voorkeur), malathion, of permetrine gebruiken die verkrijgbaar zijn bij de drogist of apotheek.
  • Het is onnodig en onverstandig om het haar met een bestrijdingsmiddel te behandelen als u geen hoofdluizen of verse neten heeft gevonden.
  •  Blijf regelmatig controleren op hoofdluis.

Een tip voor de leerlingen, maak minder selfies!

Hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019

Maandagenda november

Donderdag 1 november
19.00-21.00 uur: onderwijsmarkt voor leerlingen, ouders en verzorgers van groep 7 en 8 bij De Bron (Numansdorp)

Maandag 5 november
14.15-15.00 uur: tweede contactmoment over PWS met begeleider

Dinsdag 6 november
19.00-21.00 uur: onderwijsmarkt voor leerlingen, ouders en verzorgers van groep 7 en 8 bij De Klinker/Sabina (Oud-Beijerland)

Dinsdag 13 november
12.55-15.00 uur: GT-leerlingen werken aan PWS

Dinsdag 20 november
19.30-21.30 uur: informatiemarkt voor ouders en verzorgers van leerlingen van groep 8

Maandag 26 november
Formulier herkansingen inleveren

Dinsdag 27 november
Projectdag Hoeksche Helden
14.15-15.00 uur: derde contactmoment over PWS met begeleider
15.00-21.00 uur: mentorgesprekken ouder/verzorger en leerling

 

Onderwijsmarkten, informatiemarkt en Open Huis groep 8

Belangrijke informatiemomenten voor leerlingen van groep 8

Onderwijsmarkten
In oktober en november zijn er op drie basisscholen onderwijsmarkten voor leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouder(s)/verzorger(s). Klik op deze link voor een overzicht.

Informatiemarkt
Op 20 november a.s. is er op het Actief College een informatiemarkt (19.30-21.30 uur) voor ouders en verzorgers van leerlingen van groep 8.

Open Huis
25 Januari a.s. is ons Open Huis (19.30-22.00 uur). Leerlingen uit groep 7 en 8 zijn daar, met hun ouder(s) of verzorger(s), van harte welkom!

Kijk voor data van de onderwijsmarkten, proeflessen etc. op onze speciale pagina met belangrijke data.

Klik op afbeelding voor grotere weergave

 

Kennismakingsmomenten en -activiteiten voor groep 8

BoVo-kalender 2018-2019
BoVo staat voor BasisOnderwijs-VoortgezetOnderwijs.
Op onze school zijn er drie BoVo-docenten. Deze leerkrachten komen op uitnodiging van de basisscholen aan ouders, verzorgers en leerlingen van groep 8 vertellen hoe het er op het Actief College aan toe gaat. Daarnaast zijn zij als aanspreekpunt aanwezig op de onderwijsmarkten en het Open Huis.

Klik op afbeelding voor grotere weergave

Contactpersonen
Teamleider brugklassen
Peter Damen p.damen@actiefcollege.nl

Instroomcoördinatoren
Manja Roskam m.roskam@actiefcollege.nl
Inger Smit-Roeters i.smitroeters@actiefcollege.nl

Coördinator onderwijsondersteuning
Carla Terlouw c.terlouw@actiefcollege.nl

Contactpersonen warme overdracht (BoVO)
Monique Campo m.campo@actiefcollege.nl
Anemarie van Beem a.vanbeem@actiefcollege.nl
Manja Roskam m.roskam@actiefcollege.nl

7 november: mbo-keuzemarkt (leerjaar 4)

Onderstaand bericht is 24 september via ELO verzonden naar de ouders/verzorgers (leerjaar 4)

Op woensdagavond 7 november a.s. organiseert onze school in samenwerking met andere scholen in de regio en Aob Compaz de mbo-keuzemarkt Rotterdam Zuid.
Een voorlichtingsbijeenkomst over beroepsopleidingen na het vmbo.

De mbo-keuzemarkt wordt gehouden in het gebouw van het Albeda, Haastrechtstraat 3 te Rotterdam. In de lokalen geven voorlichters klassikaal of individuele informatie over beroepsopleidingen. Er zal gesproken worden over de inhoud van de opleiding en de beroepsmogelijkheden na de opleiding. Tevens is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de voorlichter.

Daarnaast is er een opleidingsmarkt met een groot aantal informatiestands waar bedrijven, instellingen en scholen u uitleggen wat zij voor de toekomst van uw zoon of dochter kunnen betekenen.

De avond is verdeeld in een aantal voorlichtingsrondes van elk 25 minuten. Met behulp van de mbo-keuzegids en het bijbehorende aanmeldingsformulier kan uw zoon of dochter zich inschrijven voor maximaal 3 voorlichtingsrondes. (Indien u geen papieren gids heeft, kunt u de gids downloaden op www.scholingsmarkten.nl, daar kiest u de mbo-markt Rotterdam Zuid en klikt u rechts op “brochure”.)

Let op! Er kan alleen worden ingeschreven voor opleidingen die in de gids vermeld staan. De nummers die voor de omschrijving van de opleiding/voorlichting vermeld staan dienen op het aanmeldingsformulier ingevuld te worden.

Het aanmeldingsformulier moet ……………uiterlijk 2 oktober… door uw zoon of dochter weer bij de decaan ingeleverd zijn. Gebeurt dit niet, dan is de kans groot dat uw zoon of dochter niet kan deelnemen.

De leerlingen worden alleen toegelaten onder begeleiding van ouder/verzorger of eventueel een ander familielid (minimaal 20 jaar).

Een week voordat de voorlichting plaats zal vinden, ontvangt u bericht over de plaats en het tijdstip waarop uw zoon of dochter voorlichting krijgt.

De leerlingen krijgen een vragenformulier mee dat ,ingevuld, in hun ELO LOB klas 4 map moet worden geplaatst, dit is een verplicht onderdeel voor het examen.

Met vragen kunt u terecht bij de schooldecaan.

Tot ziens op de mbo-keuzemarkt!

Met vriendelijke groet,
B. de Jong
Decaan

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2018-2019