Maandagenda mei

Maandag 7 mei t/m 25 mei:
CE-digitaal BK

Dinsdag 8 mei:
1e en 2e lesuur: herkansingen leerjaar 1 t/m 3

Donderdag 10 mei t/m zondag 13 mei:
Hemelvaartsvakantie

Zaterdag 19 t/m maandag 21 mei:
Pinkstervakantie

Donderdag 31 mei:
Examenuitje leerjaar 4

 

Laatste wijziging op in Mededelingen Schooljaar 2017-2018